Ny sesong er like om hjørnet

Vi ønsker alle våre lag lykke til med sesongen

Til alle trenere, ledere, spillere og foreldre!

Ny sesong er like om hjørnet, vår første som NFF Kvalitetsklubb. Vi er stolte av arbeidet som er gjort men er også ydmyk overfor utfordringene våre - her kommer noen råd, tips og retningslinjer som kan gjøre sesongen enda bedre for alle, ikke minst for spillerne, som trossalt skal stå i fokus!

For noen er det første gang de kjenner kriblingen etter å komme i gang, mens for andre er det dette de har gledet seg til helt siden sesongen ble avsluttet i fjor. Noen drømmer fortsatt om å bli den neste Zlatan, andre er med kun for at vennene er med. For oss i Smørås IL er alle like viktig, uansett ferdigheter, ambisjoner eller drømmer. Hos oss skal alle ha det kjekt, alle skal glede seg til våre aktiviteter, og alle skal ha mulighet for både mestring og utvikling.

Våre fire kjerneverdier er en viktig del av grunnmuren vår, de skal gjenspeiles i all vår aktivitet, både på og utenfor banen.

Inkludering – Smørås IL skal være en inkluderende klubb for alle i nærområdet, og på best mulig måte ta vare på flest mulig, lengst mulig.

Mestring – Smørås IL sitt sportslige tilbud skal ha fokus på at trivsel og utvikling skapes gjennom mestring, på riktig nivå for den enkelte.

Glede – Smørås IL skal legge til rette for gode opplevelser i et trygt miljø, slik at alle opplever glede gjennom aktiviteten.

Kameratskap – Smørås IL skal være en klubb der alle tar vare på, og bryr seg om hverandre i vennskapelige omgivelser.

Dugnad

Det betyr veldig mye for barna at foreldrene er med og ser på̊ når de spiller. Det er også en fantastisk måte å̊ bli kjent med andre foreldre på. Laget og klubben drives av frivillige; foreldre, søsken og andre som stiller opp uten lønn. Trenerne bruker mange timer i uken, og familiene til spillerne må også̊ bidra med det de kan. Transport til og fra kamper er en viktig oppgave som foreldrene deler på̊.

Det er flere oppgaver som må gjøres for både klubben og laget.

Klubbhuset skal holdes i orden, kiosken skal drives, noen gjør regnskap, noen syr gardiner, andre maler garderober, noen skriver på̊ nettsiden – mange små og noen store oppgaver som alle må gjøres for at klubben skal være et bra sted for hele nærmiljøet. Denne frivillige innsatsen er bare noen få̊ timer i året, og det er ingen vanskelige oppgaver – det er noe for alle.

Dette skaffer penger til barnas aktivitet og vi gjør dette sammen for at barn og ungdom skal ha et trygt, sunt og morsomt sted å̊ være. Dette frivillige arbeidet kalles ”dugnad” som betyr et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet.

Smørås IL er klubbstyrt

Klubben er sjef over barne- og ungdomsfotballen – den skal ikke være styrt av den enkelte trener eller lagleder.

Samarbeid på og mellom årskull gir muligheter for å viske ut kunstige skiller mellom lagenheter, og setter klubben og spilleren i sentrum. Dette gir gode forutsetninger for differensiering og et tilpasset trenings- og kamptilbud

Sportsplanen

Ønsker å minne om noen viktige punkter fra sportsplanen nå som ny sesong sparkes I gang.

 • I barne-, gutte- og jentegruppen skal alle ha tilnærmet lik spilletid over tid, og minst 50% spilletid på alle som møter til kamp.
 • Husk å rotere på plasser og på hvem som starter kampene / på siden.
 • Bruke ball i minst 90% av tiden på treningene, mye spill 2 v 2 og 3 v 3.
 • Unngå køer og dødtid på treningene.
 • Ikke "mas" i hel spillerne under trening og kamp, la spillerne få tenke og gjøre valg på egenhånd.
 • Positivt rettet veiledning, unngå kjefting, skriking og negativ ordbruk / kroppspråk.

I Smørås benytter vi SuperCoach i barnefotballen. Sportslig utvalg kan være behjelpelig med råd og veiledning ved behov.

Differensiering

Hospitering handler om å gjennomføre positiv forskjellsbehandling. Å behandle alle fotballspillere likt, utsette dem for nøyaktig samme utfordringer og for den nøyaktig samme aktiviteten, krever at spillerne lærer på samme måte og med samme hastighet. Spillerne modnes og lærer i ulikt tempo. Derfor må de påvirkes ulikt på trening og etter hvert i kamp.

Vi slår imidlertid fast at faste løsninger på differensiering der de samme utvalgte spillerne alltid er sammen, er en seleksjonspraksis.

Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte.

For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger.

For det andre: Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer! Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å̊ lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget.

Her er en god mal for hvordan treneren kan organisere økta slik at alle føler seg «hjemme», men får ulik påvirkning:

 • «Spilleklar»: Alle er sammen.
 • «Sjef over ballen»: Alle er sammen.
 • Spille med og mot: Del spillerne inn i tre ferdighetsnivåer. Det ideelle er at spillerne over tid spiller

‒  1/3 av tiden med og mot dem som er på̊ samme nivå

‒  1/3 av tiden med og mot dem som har kommet lenger

‒  1/3 av tiden med og mot dem som ikke har kommet så langt

 • Tilpasset smålagsspill:
 • Scoringstrening: Differensier i tre grupper med ulik vanskelighetsgrad når det gjelder rom og tid.

Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle – både for dem som har kommet langt, og for dem som ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: Start i det små, og differensier i deler av økta.

TOPPING AV LAG
Topping av lag i barnefotballen innebærer at:

 • Utvalgte spillere etter «nivå» pr. dato danner 1., 2. og 3. Lag og /eller spillere får spille vesentlig mer enn andre.

Dette skal ikke forekomme i barnefotballen.

Jevnbyrdighet

I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter. Lagsammensetning skal ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. En skal ha mest mulig jevnbyrdige lag innad på årstrinnet. Dette øker sannsynligheten for tette og jevne kamper som blir en kamparena for gode opplevelser og utvikling.

Trenervett

Treneren er den viktigste voksenpersonen for barn og ungdom i fotballivet. Dels skal treneren gjennomføre trygge og utviklende treninger. Dels skal treneren være kampleder for gode opplevelser. Treneren er nøkkelen for «Flest mulig – lengst mulig – best mulig». Trenerrollen krever kompetanse om fotballen, relasjonelle ferdigheter og trenervett. 

Fotballkampen er ukas høydepunkt for mange. Her skal det måles krefter mot andre lag. Jevne kamper og gode prestasjoner ut fra forutsetningene.
Seire, uavgjort og tap om hverandre.

Men ... for noen spillere og lag knyttes kampen til mindre gode opplevelser, slik som store tap, store seire, lite spilletid, mye kjeft. Dette øker ikke motivasjonen til å gå på̊ en ny treningsuke. Og det gir heller ikke utvikling.

Målet for trenerne må̊ være å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter treninger og kamper.


Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Alle trenere bør ha et bevisst forhold til Fair Play og sin egen påvirkningskraft.

 

Spillerne blir som deg, du er rollemodellen for spilleren.

Tor Ole Skullerud, trener for U21-bronselaget 2013

 

Som trenere har vi en høy stjerne blant spillerne. Det vi sier, og ikke minst gjør, påvirker både hodet og beina hos dem. Men også foreldrene ledes – indi­rekte – av oss, så̊ tenk gjennom og etterlev disse fire punktene:

 1. Har vi smilet på̊ lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.
 2. Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre.
 3. Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og motstanderlaget, og begges supportere.
 4. Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.

 

Se flest mulig, skryt av flest mulig

Vi skal se flest mulig gjennom at spillerne får mye spilletid. Det er den beste praten. Meld på̊ mange lag i årsklassene. Spillerne som sitter på benken, sitter der fordi de er slitne!

Ikke vær opptatt av hva spillerne skulle ha gjort. Det er bare å erkjenne hvor dårlig «du skulle ha gjort» ­inngangen er som pedagogisk grep. Forsterk heller gode valg og/eller handlinger med en tommel i været eller et «Suverent!» ­rop. Det flotte med fotball er at nesten identiske spill­ situasjoner dukker opp hele tida. Spillerne får ikke bare ett forsøk som på 100­meteren, ikke to forsøk som i hoppbakken, ikke tre forsøk som i høyde. Hver spiller får over hundre forsøk på̊ fotballbanen i en kamp!

Trenervett i barnefotballen

De viktigste ferdighetene til treneren min i barneåra var rettferdighetssans, humør og evnen til å skape artige treninger.»

– Oppsummering av svar fra 100 landslagsspiller

 

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine.

Da er det viktig at jeg utviser trenervett:

 1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 3. Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på̊ andre.
 4. Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
 5. Jeg ønsker å̊ være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

 

Trenervett gir kampvett:

 1. Gjennom Fair-play-­møtet er jeg med på̊ å̊ skape en god fotballopplevelse for alle.
 2. Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.
 3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
 5. Jeg er forberedt på̊ at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Trenervett i ungdomsfotballen

De viktigste ferdighetene til min trener i ungdomsårene var at treneren var der når det gikk tungt, satte krav når det gikk lett, hadde humør, var rettferdig og hadde peiling på̊ fotball.»

– Oppsummering av svar fra 100 landslagsspillere

 

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine.

Da er det viktig at jeg utviser trenervett:

 1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 3. Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
 4. Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
 5. Jeg ønsker å̊ være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

Trenervett gir kampvett:

 1. Gjennom Fair play­-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
 2. Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.
 3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
 5. Jeg er forberedt på̊ at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Foreldrevett

Gjennom barne- og ungdomsdeltakelse i fotball vil omtrent annenhver husstand ha et forhold til fotball, enten som deltaker eller tillitsvalgt, foreldre og foresatte. Denne frivillige innsatsen utgjør selve fundamentet i norsk fotball.

Et godt klima på og utenfor banen fordrer gode relasjoner mellom klubb, tillitsvalgte og foreldregruppa. En kvalitetsklubb har positivt fokus på foreldregruppa. Foreldregruppa må også være sitt ansvar bevisst i sin rolle som fotballmamma eller -pappa.

Fotballens Foreldrevettregler:

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

 

Ønsker dere alle lykke til med årets sesong!

 

Kontakt oss gjerne!

Daglig leder                                  

Thomas Natland                   

thomas@smoras.no

 

Styreleder

Svein Saure

svein@baca.no

 

Sportslig utvalg – sport@smoras.no

Fair-play utvalg – fair-play@smoras.no

Hovedsponsor

 

Sponsorer

Aktuelt

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift